LADYT SOPIMUSEHDOT

 

 1. JÄSENYYS

Ladyt Kannelmäen ja Ladyt Myyrmäen/ Kuntokeskus Kivaolo Oy:n (jäljempänä Ladyt) jäseniä ovat kaikki aloitusmaksun maksaneet ja voimassa olevan jäsensopimuksen lunastaneet 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Alle 18- vuotias henkilö kuntoilee Ladyt -keskuksissa sopimuksen allekirjoittaneen huoltajan vastuulla. Henkilön, joka haluaa tulla Ladyt jäseneksi, tulee täyttää ja allekirjoittaa jäsensopimus. Ladyt -keskuksilla on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman jäsenen suostumusta.

 

 1. JÄSENKORTTI, TIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET

Jäsenelle luovutetaan käyttöön jäsenyyden todentamista varten henkilökohtainen jäsenkortti. Jäsenkortti on aina esitettävä keskuksessa vierailtaessa. Se on myös erikseen pyynnöstä näytettävä keskuksen henkilökunnalle. Jäsenkortin katoamisesta on viipymättä ilmoitettava keskuksen henkilökunnalle. Jäsenen on välittömästi tiedotettava nimen, puhelinnumeron, osoitteen tms. muutoksesta. Ladyt -keskus tallentaa jäsenen tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Ladyt jäsenkortin kadotessa tulee jäsenen lunastaa uusi kortti kadonneen kortin tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittuneet kortit vaihdetaan veloituksetta. Jäsenkorttia ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Jäsenkortin käyttö edellyttää jäsenen tunnistamista joko Ladyt rekisteriin kuvattavan valokuvan avulla tai kuvallisen henkilökortin esittämistä jokaisen käynnin yhteydessä.

 

 1. KÄSITTELYSMAKSU

Jäsensopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä on suoritettava hinnaston mukainen käsittelymaksu. Käsittelymaksua ei kuitenkaan tule suorittaa, mikäli sopimuksen tekijällä on voimassa oleva jäsenyyssopimus. Aloitusmaksua ei palauteta jäsensopimuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä.

 

 1. JÄSENMAKSU

Käsittelymaksun lisäksi tulee jäsenen lunastaa 1, 3, 6, 12 tai 24 kuukautta kerrallaan voimassa oleva jäsenyys, joka antaa jäsenelle keskuksen käyttöoikeuden. Jäsenmaksusta voidaan tehdä joko e-lasku-, suoramaksu tai yrityksen laskutussopimus. Jäsensopimuksen kuukausimaksu veloitetaan asiakkaan tililtä sopimuksessa sovittuna päivänä, joko kuukauden 15. tai viimeinen päivä. Kuukausimaksun veloituksen vähimmäiskesto on jäsensopimuksen mukainen. Sovitun kuukausihinnan edellytys on maksaminen e-laskulla, suoramaksuna tai yrityksen ollessa kyseessä laskulla. Mikäli maksua ei suoriteta, Ladyt lähettää laskun ja pidättää oikeuden periä muistutusmaksun. Jos sovittua maksua ei makseta muistutuksen jälkeen, Ladyt siirtää saatavan perintään. Jäsen sitoutuu huolehtimaan, että tilillä on riittävästi katetta jokaisen kuukauden sovittuna veloituspäivänä. Maksun tulee tapahtua jokaisen kuukauden sovittuna päivänä ja tämä maksu kattaa tulevan kalenterikuukauden. Suostumus e-laskulla tai suoramaksulla tapahtuvaan maksuun annetaan tämän sopimuksen etusivulla. Oikeus veloituksen peruuttamiseen koskee ainoastaan maksutoimeksiantojärjestelyä pankin kanssa, ei Ladyt -keskuksen kanssa solmittua jäsensopimusta

 

 1. TARJOTTAVAT PALVELUT

Jäsenellä on oikeus hyödyntää Ladyt -keskuksien palveluja jäsenkauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

 1. JÄSENYYDEN VOIMASSAOLOAIKA

Jäsenyys on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden. Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsensopimus jatkuu automaattisesti joko määräaikaisena sopimuksena (sama hinta) seuraavalle yhtä pitkälle sopimuskaudelle tai 1 kk irtisanomisajalla voimassa olevana sopimuksena, kuukausikortin hintaan (109,99 €).  Jäsenyyden voi tarvittaessa jäädyttää, siirtää, vuokrata tai irtisanoa. Kaikissa em. tapauksissa asiakas varaa vastaanotosta ajan tarvittavien kaavakkeiden allekirjoittamista varten. Asiakkaalla tulee olla mukana vaadittavat kirjalliset todisteet sopimuksen irtisanomis- (kohta 9) ja jäädyttämistapauksessa (kohta 7) paitsi sopimuskauden päättyessä sopimuksessa merkittyyn päivään. Irtisanoutuminen, jäsenyyden jäädyttäminen, siirto tai vuokraaminen astuu voimaan vasta, kun kaavakkeet on täytetty ja allekirjoitettu.

 

 1. JÄÄDYTTÄMINEN

Jäädyttämistä koskeva toivomus tulee esittää kirjallisena ja hyväksyä Ladyt -keskuksen toimesta. Omavastuuaika on
1 kk
. Jäsenyyden jäädyttäminen ei voi tapahtua jälkikäteen. Jäädyttäminen voi tapahtua seuraavin perustein: sairaus, raskaus, vapaaehtoinen asepalvelus, työttömyys. Ladyt ei salli jäädyttämistä tai maksujen keskeyttämistä lomakaudeksi. Jäsensopimuksen maksut keskeytyvät jäädyttämisen ajaksi. Jäädyttämisen yhteydessä jäsenen tulee esittää alustava päivämäärä maksujen uudelleenaloittamiselle. Jäsenen tulee ilmoittaa Ladyt -keskukselle, mikäli tämä arvio osoittautuu virheelliseksi. Jäädytetty aika siirtyy sopimuskauden jatkoksi. Kertamaksuna maksettavan jäsenyyden osalta kuntoiluaikaa pidennetään jäädytysaikaa vastaavalla määrällä.

 

 1. SIIRTÄMINEN/ VUOKRAAMINEN

Jäsenyys voidaan siirtää toiselle osapuolelle joko toistaiseksi tai pysyvästi. Siirron minimiaika on kaksi viikkoa. Siirtoa ei voi suorittaa, mikäli jäsenellä on avoimia maksuvelvoitteita. Kaikissa tapauksissa jäsen on itse vastuussa maksuista. Jäsen ja vuokraaja sopivat keskenään vuokra-ajan maksuista.  Alle 18- vuotiaalla tulee olla huoltajan suostumus.

 

 1. JÄSENYYDEN IRTISANOMINEN

Jäsenen tulee irtisanoa jäsenyys viimeistään 6 viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä.

Ladyt -keskuksen edustaja kuittaa vastaanotetun irtisanomisilmoituksen. Sopimuskauden ennenaikainen katkaisu edellyttää aina normaalihintaisen kuukausimaksun (109,99 €) ja jäsenyyden kuukausimaksun erotuksen suorittamista käytetyiltä kuukausilta. Jäseneksi liityttäessä saavutettu liittymisetu tulee myös maksaa irtisanomisen yhteydessä. Jäsenyyden voi päättää ilman irtisanomisseurauksia ainoastaan, mikäli jäsen muuttaa pysyvästi toiselle paikkakunnalle tai mikäli lääkäri määrää hänelle pysyvän liikuntakiellon. Muutto todennetaan postin virallisella muuttoilmoituksella ja terveydentilamuutokset lääkärintodistuksella. Mikäli sopimus päätetään muuton vuoksi tai terveydentilamuutoksen vuoksi ennen ensimmäisen sopimuskauden päättymistä, maksetaan etukuukaudet normaalin kuukausihinnan mukaan.

 

 1. HINNANMUUTOKSET

Suoramaksulla tai e- laskulla laskutettavien jäsensopimusten hinta on kiinteä ensimmäisen sopimuskauden ajan. Ladyt -keskus ilmoittaa asiasta asiakkaalle viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan. Ladyt voi korottaa tai laskea jäsenyyden hintaa. Ladyt -keskus ilmoittaa muutoksista keskuksen ilmoitustaululla ja sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa keskuksen käyttöön. Ennalta maksetun jäsensopimuksen hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia. Ennalta maksetun jäsensopimuksen voimassaoloajan umpeutuessa jäsen voi lunastaa uuden jäsensopimuksen sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Ladyt on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin. Lyhyemmän sopimuskauden voi muuttaa pidemmäksi. Muutettaessa pidempi sopimuskausi lyhyemmäksi, maksetaan kaikki kuluvan jäsenyyskauden normaalihintaiset kuukausimaksut uuden korotetun kuukausimaksun mukaisesti. Pidempää sopimuskautta ei voi lyhentää ilman kuluja, käsittelymaksu on 19 €.

 

 1. VASTUU MAKSUISTA

Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, jäsenen oikeus Ladyt -keskuksen palveluiden käyttämiseen lakkautetaan, kunnes maksu tapahtuu. Toistuvissa maksuriketapauksissa Ladyt tulkitsee jäsenen rikkoneen sopimusehtoja ja jäljellä olevan sopimusajan maksut erääntyvät välittömästi maksettaviksi. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen jäsensopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinen maksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen jäsen on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Ladyt -keskuksella on oikeus periä viivästyskorkoa ja muistutusmaksua myöhästyneistä maksuista.

 

 1. KESKUKSEN TOIMINTAA JA SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET

Ladyt -keskus pidättää itsellään oikeuden pitää keskusta suljettuna, muuttaa aukioloaikoja ja tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Ladyt -keskus ilmoittaa muutoksista keskuksen ilmoitustaululla, nettisivuilla ja sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa keskuksen käyttöön. Ladyt -keskus pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja palvelujen määrää. Ladyt -keskus varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja, edellyttäen että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

 

 1. SÄÄNNÖT
  Jäsenen tulee noudattaa keskuksen käyttäytymissääntöjä ja ohjeita. Ohjeet löytyvät keskuksen ilmoitustaululta. Mikäli jäsen rikkoo keskuksen sääntöjä, voidaan hänen jäsenyytensä joko tauottaa väliaikaisesti tai irtisanoa pysyvästi. Tässä tapauksessa keskus ei ole velvollinen palauttamaan jäsenelle jo suoritettuja jäsenmaksuja.

 

 1. SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään tämän sopimuksen tekopaikan käräjäoikeudessa.